Update, March 2017= اسفند ۱۳۹۵ - لیست سرودها هم اکنون به ترتیب الفبا می‌باشد
Download
=  Right click and select save as    .چنانچه مایلید میتوانید فایل‌ها را یک دانلد کنید

 #101-150 /Zip 224mb     #51-100 /Zip 224mb    #1-50 /Zip 217mb    #151-170 /Zip 84mb   نت / Zip 3mb

 

MP3

کلمات و آکورد سرودها

نت

فهرست

 

 

 

ابرھای تار

151

 

آرامی دلهایی

29

 

از آسمان بریز

3

 

آزاد شدم - در قلب من

95

 

آزادم نما

4

 

اعتماد برعیسی نیکوست

116

 

اکنون در نور

32

 

 

الشدای

155

 

امروز مسیح منجی بشر

115

 

 

آن صلیب

153

 

او می آید

79

 

اوه ھللویاه

166

 

آه ای شبان نیکو بیا

101

 

آه چه زیباست

152

 

ای تمامی زمین

51

 

 

ای خداوند روح تو

138

 

 

ای خداوند زکرم

158

 

ای خداوند همیشه حاضر

40

 

ای خداوند و شاهم

89

 

 ای روح القدس

41

 

ای روح القدس مرا لمس فرما

120

 

 

ای عشق بی ھمتای من

156

 

ای عیسی منجیم

117

 

 ای عیسی نزدم بیا

39

 

ای فرزندان نور

157

 

ای معبود من

118

 

ای مقدسین

34

 

ایمان دارم

124

 

ای مو منین شادی کنید

119

 

با هم گرد آییم

96

 

بر افراز

103

 

برتر از شاھان

104

 

بشنو کلیسا

67

 

به نام مسیح

105

 

بیا

36

 

بیایید با هم

37

 

بیشتر

52

 

پدر تو را بخشید

48

 

 

پسر خدا تو شایسته ای

137

 

 

پشت در قلب توست

167

 

پناهگاهم تویی

47

 

تشنه ام

27

 

تقدیمت کنم

25

 

تکميل کرد او

65

 

تمام شد

63

 

تمجیدش کنید

86

 

تو به یادم هستی

49

 

 

تو ستاره صبح

150

 

 

تو صدای ساز موجی

145

 

تو قدوسی

80

 

تو قدوسی، قدوس

50

 

تولد يافت

64

 

جایگاه آرامش

85

 

جشن عظیمی است – شادی نماییم

13

 

جلال دهم نامت را

84

 

 

جلال و شکوه

163

 

جلالت می دهیم

54

 

چشمان قلبم را بگشا

107

 

چنانکه آهو

28

 

چنین می گوید - حمد و ستایش

94

 

چه شیرین و دلپذیر

5

 

چه عظیم وعجیب

38

 

چه عظیمی

53

 

 

چه محبت و لطفی بود

106

 

چون آھو

108

 

چون روح در پنطيکاست

98

 

چون روحش

62

 

چون زنده است

111

 

چون طفلی کوچک

109

 

چون طفلی مضطرب

110

 

حمد و جلال بر نام خداوند

59

 

خالق آسمان

100

 

خدا عظیمتر

126

 

خدا نیکوست - خدای متعال

127

 

خداوند از راه فیضش

43

 

خداوند را ستاییم

128

 

خداوند راھی بھرم مھیا سازد

129

 

خداوند شبان من است

130

 

خداوند عیسی

44

 

خداوندا تو آگاهی

45

 

خداوندم ای منجیم

82

 

 

خداوندم ای منجیم

164

 

خداوندم شاه شاهان است

99

 

خداوندم قادر است

46

 

خدای زنده

15

 

خدای من صخرهٔ من

93

 

خوانیم خدای قدوس

125

 

خواهم هر روز با تو راه روم

66

 

خود را به کویَت میرسانم

91

 

 

در آخوری پست

148

 

در این دنیای

69

 

در حضور تو

6

 

در سکوت و در خلوت حضورت

114

 

در شب آخر

72

 

در طی سفر

7

 

در قصرھای او داخل شو

112

 

در موکب ظفر مسیح

55

 

دل طاھر

113

 

دوستت دارم ای عیسی

8

 

روح القدس تازه کن

60

 

روح القدس تو برترین

21

 

 

روح قدوس خدا

168

 

 

زخمھایش

146

 

 

زنگھا

147

 

ستایش

22

 

ستایش حرمت

12

 

 

ستاییم عیسی را او شایسته است - او قادر است

141

 

سخن بگو

78

 

 

سرایم

139

 

 

سرشار

140

 

سلطان زندگی ام باش

26

 

شاد شادم

10

 

شادان هستیم

70

 

شادانم

23

 

شاه جلال

24

 

 

شاه شاھان توئی

143

 

شبان جانم

87

 

 

شفای توای پدر

142

 

 

شکر بھر صلیبت

144

 

شکر بهرت

31

 

شکرت کنیم

92

 

شوقی عظیم

170

 

 

شیدای شیدا

88

 

صبحگاهان

71

 

عجیب است

1

 

عشقی تازه

2

 

عظیم است خدا

102

 

 

عظیمی عجیبی

154

 

عمانوئیل- عیسی نامت چه زیبا

75

 

عیسای ما

33

 

عیسی تو را خواهم

11

 

 

عیسی تو را میپرستم

162

 

 

عیسی را بسرایید

161

 

عیسی سرور و شاهم

42

 

فریادھای شادی و آزادی

121

 

فیض عظیم مسیحا

81

 

قاصدک ها

9

 

قدوس قدوس

61

 

قدوس هستی خدایم

68

 

قدوس و عظیمی

122

 

قوت و جلال

76

 

كلامی گو

73

 

کبوتر آسمانی خدا

149

 

کلامت

35

 

کلمه حیات

14

 

 

گر از گناه آزادی می خواھی

159

 

گر چه انجیر

57

 

گوییم عیسی آمده

77

 

 

لباس عدالت

131

 

محبت

16

 

محبت خدا بس عظیم است

97

 

محبتش

17

 

 

محبوبم از آن من است

165

 

محتاجم من

30

 

 

مسیح می آید

133

 

مشتاقم که نزدت باشم

74

 

من آزادم

18

 

 

من ایستاده ام

132

 

 

منجی آسمانی

134

 

منجی من

19

 

می آیم

56

 

نان حیات ھستم

135

 

 

نزد سفره

136

 

نیایش

20

 

وقت دعا

83

 

وقتی دل شکسته

90

 

 

هان چه دوست است

160

 

هدیه نجات

10

 

هللویا تو خداوندی

58

 

ھوشیانا

123